اوپنسل

اوپنسل

Listen to Page
Voiced by Amazon Polly

تقلب و فساد نستله

عملیات «Opnestle» شرکت نستله را در سطح جهانی هدف قرار خواهد داد، اما از اطلاعاتی که دیده ایم، می توانیم ادعا کنیم که گروه ناشناس در هلند شرکت نستله را که در آمستلوین واقع شده است هدف قرار خواهد داد.

پیام: آب حق انسان نیست. حریم خصوصی و احساس صلح شما در این مورد حق شما نیست. در سال ۲۰۰۷ Bettencourt به طور مشترک «جایزه» سیاره سیاه اهدا شد، جایزه ای که برای از بین بردن این سیاره به همراه پیتر برابک-Letmathe برای تکثیر غذای کودک آلوده، انحصار منابع آب و تحمل کار کودکان داده شد. انتظار می رود این d0x به ویرایش و به روز با اطلاعات بیشتر.

اوپنسل نامزد کرد.

بیشتر در اینجا.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
No Image
No Image